News

בשדה הקרב אין משחקים. הפעילות המבצעית חייבת להיות מהירה, יעילה ומדויקת, וה”שילוביות” הבין-זרועית היא קריטית להשלמת המשימה ולהצלחה במערכה. הגרסה החדשה של מערכת הצי”ד )צבא יבשה דיגיטלי( “גדעון”, ובתוכה משקפת המציאות הרבודה “מעיין”, נועדה לשפר את האלמנטים האלה בדיוק. כדי שתיכנס לשימוש בזמן הקרוב, היא עברה לראשונה טסט מקיף בתרגיל של חטיבה 7. יצאנו לבדוק.

המשך קריאה