Media

בשדה הקרב אין משחקים. הפעילות המבצעית חייבת להיות מהירה, יעילה ומדויקת, וה”שילוביות” הבין-זרועית היא קריטית להשלמת המשימה ולהצלחה במערכה. הגרסה החדשה של מערכת הצי”ד (צבא יבשה דיגיטלי) “גדעון”, ובתוכה משקפת המציאות הרבודה “מעיין”…