Media

מערכי אבטחה האמונים על תאי שטח נרחבים נדרשים לעיתים תכופות להכווין כח סיור או התערבות למטרה שזוהתה באחד מאמצעי התצפית וההתראה. אתגר זה קשה שבעתיים…