Media

חתמו על נשק אישי ועל סמארטפון: צה””ל יתחיל בקרוב להנפיק למפקדי כיתות )מ”כים( מכשירי סמארטפון, שעליהם תותקן אפליקציית מפה דיגיטלית חדשה, שתחליף את מפות הנייר. סוף־סוף הלוחמים של 2018 כבר לא יצטרכו לנווט כמו שעשו הוריהם וסביהם.