Media

מגוון היכולות של מערכות שו”ב מהווה מכפיל כוח לדרגי הפיקוד של כוחות מתמרנים ולמפקדות. אולם לדרגי הפיקוד הזוטר, דרגי מנהלה ואחרים, וכן לשימושים אזרחיים הדורשים התמצאות מוגברת בשטח, נדרש פתרון גמיש, קל ובעיקר – מוכר לדור ה-Y שהלכה למעשה…