Media

מפקד המחלקה מגולני מרים משקפת דיגיטלית וזה מה שהוא רואה בה איתורי אויב שמסתתר בשטח מאוכלס מטרות שנכנסות תוך כדי לחימה ומיקומי כוחותינו על הקרקע ובאוויר זו מערכת המעיין.